DateTitle
2022/12/23中期報告 2022/20232022-12-23 12:24:18
2022/12/21關連交易  完成物業出售事項2022-12-21 14:20:22
2022/12/01董事會成員名單及角色與職務2022-12-01 15:53:00
2022/11/28截至2022年9月30日止六個月的中期業績公告2022-11-28 15:49:14
2022/11/28委任執行董事2022-11-28 15:45:46
2022/11/25關連交易 物業出售事項 補充公告2022-11-25 15:41:30
2022/11/17關連交易 物業出售事項2022-11-17 15:37:54
2022/11/16董事會會議召開日期2022-11-16 15:32:13
2022/11/03截至2022年10月31日月份之股份發行人的證券變動月報表2022-11-03 15:28:06
2022/10/07截至2022年9月30日月份之股份發行人的證券變動月報表2022-10-07 15:24:54
2022/09/30執行董事之辭任2022-09-30 15:21:14
2022/09/30經修訂及重訂組織章程大綱及組織章程細則2022-09-30 15:16:18
2022/09/30於2022年9月30日舉行之股東週年大會之投票結果2022-09-30 15:12:40
2022/09/07股東週年大會通告2022-09-07 15:08:08
2022/09/07發行及購回股份的一般授權;重選董事組織章程細則的建議修訂;及股東週年大會通告2022-09-07 15:01:46
2022/09/07於2022年9月30日(星期五)舉行的股東週年大會適用的代表委任表格2022-09-07 14:57:16
2022/09/06截至2022年8月31日月份之股份發行人的證券變動月報表2022-09-06 14:51:27
2022/08/31環境、社會及管治報告 20222022-08-31 14:43:03
2022/08/04截至2022年7月31日月份之股份發行人的證券變動月報表2022-08-04 14:38:53
2022/07/292022 年報2022-07-29 14:31:56
2022/07/20更改香港股份過戶登記分處地址2022-07-20 14:08:39
2022/07/04截至2022年6月30日月份之股份發行人的證券變動月報表2022-07-04 13:50:00
2022/06/23截至2022年3月31日止年度的全年業績公告2022-06-23 12:14:51
2022/06/23建議修訂現有組織章程細則2022-06-23 12:09:45
2022/06/17盈利警告更新2022-06-17 12:00:22
2022/06/13董事會會議召開日期2022-06-13 11:54:46
2022/06/01截至2022年5月31日月份之股份發行人的證券變動月報表2022-06-01 11:50:18
2022/05/06截至2022年4月30日月份之股份發行人的證券變動月報表2022-05-06 11:44:26
2022/04/04截至2022年3月31日月份之股份發行人的證券變動月報表2022-04-04 11:39:25
2022/03/31盈利警告2022-03-31 11:32:18
2022/03/03截至2022年2月28日月份之股份發行人的證券變動月報表2022-03-03 11:27:05
2022/02/08截至2022年1月31日月份之股份發行人的證券變動月報表2022-02-08 11:20:15
2022/01/03截至2021年12月31日月份之股份發行人的證券變動月報表2022-01-03 11:15:41
2022繁